Consumer Action Publications

Consumer Action creates award-winning multilingual educational guides on a wide range of personal finance topics and other subjects of interest to consumers. Many publications are available in Chinese, Korean, Spanish and Vietnamese, as well as English. Each year, we distribute more than a million of our publications through a national network of 7,000 community organizations. Non-profit and community-based agencies may order these free publications in bulk by clicking here for downloadable order forms or online ordering instructions.

2016

October

27
Watch out! Online video and your privacy (Vietnamese) Cover

Watch out! Online video and your privacy (Vietnamese).

Người tiêu thụ giờ có nhiều lựa chọn hơn về cách coi video, muốn coi ở đâu và coi khi nào, nhưng họ cũng gặp phải các rủi ro mới về các tin tức cá nhân của họ. Ấn bản này giúp người đọc nhận thức ra các vấn đề của thời đại kỹ thuật coi và chia sẻ video trên mạng cũng như họ nên làm gì để tự bảo vệ tin tức riêng tư về họ khi vào mạng xã hội.

While consumers now have many more options for how, where and when they watch video, they also face new risks to their personal privacy. This publication makes viewers aware of the privacy issues raised by video streaming and video sharing technology as well as what they can do to protect themselves.

13
Social Media and Online Video Privacy - Seminar Lesson Plan and Class Activities Cover

Social Media and Online Video Privacy - Seminar Lesson Plan and Class Activities.

This packet, only available as a PDF file, provides guidance for teachers and team leaders. It contains a detailed curriculum and classroom activities.

06
Watch out! Online video and your privacy (Spanish) Cover

Watch out! Online video and your privacy (Spanish).

Aunque los consumidores ahora tienen muchas más opciones sobre cómo, dónde y cuándo ver videos, también se enfrentan a nuevos riesgos para su privacidad personal. Esta publicación les advierte a los espectadores de los riesgos para la privacidad que plantea la tecnología de compartir video y streaming y ofrece pasos a seguir para protegerse.

05
Watch out! Online video and your privacy (Korean) Cover

Watch out! Online video and your privacy (Korean).

소비자들은 비디오를 보는 시간, 장소 그리고 방법에 있어서 더 많은 옵션을 가지게 된 반면에 그들의 개인 프라이버시에 대한 새로운 위험도 직면하게 되었습니다. 이 간행물은 시청자들이 비디오 스트리밍과 비디오 공유 기술에 의해 제기되는 프라이버시 문제를 인지하도록 하고 자신들을 보호하기 위해 할 수 있는 것들에 대해 설명하고 있습니다.

While consumers now have many more options for how, where and when they watch video, they also face new risks to their personal privacy. This publication makes viewers aware of the privacy issues raised by video streaming and video sharing technology as well as what they can do to protect themselves.

Watch out! Online video and your privacy (Chinese) Cover

Watch out! Online video and your privacy (Chinese).

如今的消費者可隨意選擇要怎樣看視頻或在何時何處看視頻,但同時他們也要面對個人隱私方面的新風險。本手冊提醒消費者留意由視頻下載和視頻分享所帶來的隱私問題,和可以採取什麼措施來保護自己。

While consumers now have many more options for how, where and when they watch video, they also face new risks to their personal privacy. This publication makes viewers aware of the privacy issues raised by video streaming and video sharing technology as well as what they can do to protect themselves.

September

29
Social Media and Online Video Privacy - PowerPoint slides Cover

Social Media and Online Video Privacy - PowerPoint slides.

The Social Media and Online Video Privacy PowerPoint training file is available for download in the “Download File” section.

Social Media and Online Video Privacy: Trainer’s manual Cover

Social Media and Online Video Privacy: Trainer’s manual.

This backgrounder is part of our “Social Media and Online Video Privacy” education and training module. The module also contains two multilingual brochures and a lesson plan with PowerPoint training slides.

23
What’s not to ‘Like’? (Vietnamese) Cover

What’s not to ‘Like’? (Vietnamese).

Chia sẻ tin tức trên mạng điện toán khi rảnh rỗi đang rất thịnh hành. Bản cẩm nang này trình bày đến quý vị các rủi ro có thể xảy ra khi chia sẻ quá nhiều tin tức cá nhân trên mạng xã hội và cung cấp các chỉ dẫn cụ thể cũng như các công cụ để giúp quý vị vào mạng xã hội nhưng vẫn bảo vệ được các chi tiết riêng tư của quý vị và tránh được rủi ro.

Online sharing is a hugely popular pastime. This publication presents the potential risks of oversharing on social media and provides specific tips and tools for participating in social networks while also protecting your privacy and staying safe online.

14
What’s not to ‘Like’? (Chinese) Cover

What’s not to ‘Like’? (Chinese) Protecting your privacy on social media .

在網上分享是一種非常流行的消遣方式。本文解釋了在社交媒體中過度分享個人資料的潛在風險,並提供了在參與社交網絡時可選用的一些技巧和工具,以便讓你安全上網的同時,能夠保護你的隱私。

Online sharing is a hugely popular pastime. This publication presents the potential risks of oversharing on social media and provides specific tips and tools for participating in social networks while also protecting your privacy and staying safe online.

13
What’s not to ‘Like’? (Korean) Cover

What’s not to ‘Like’? (Korean) Protecting your privacy on social media .

온라인 공유는 크게 인기를 끌고 있는 취미입니다. 이 간행물은 소셜 미디어에서의 과도한 공유에 관련한 잠재적인 위험을 제시하고 사용자 프라이버시 보호와 온라인 안전을 유지하면서 소셜 미디어에 참여하는데 도움을 주는 구체적인 팁 및 도구들을 제공합니다.

Online sharing is a hugely popular pastime. This publication presents the potential risks of oversharing on social media and provides specific tips and tools for participating in social networks while also protecting your privacy and staying safe online.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

Privacy Menu

Help Desk

Advocacy