Keyword Search Results

Video

 1. Press: Aparatos de streaming facilitan experiencia de video
  ¿Por qué ver video en un celular o una tableta cuando puedes comprar un dispositivo de streaming por 30 dólares para verlo en una pantalla grande? Apple, Google, Amazon y Roku compiten para ser tu… | Dec 01, 2017
 2. Vietnamese: Watch out! Online video and your privacy (Vietnamese)
  Người tiêu thụ giờ có nhiều lựa chọn hơn về cách coi video, muốn coi ở đâu và coi khi nào, nhưng họ cũng gặp phải các rủi ro mới về các tin tức cá nhân của họ. Ấn bản này giúp người đọc nhận thức ra các vấn đề của thời đại kỹ thuật coi và chia sẻ video trên mạng cũng như họ nên làm gì để tự bảo vệ tin tức riêng tư về họ khi vào mạng xã hội.
 3. English: Watch out! Online Video and Your Privacy
  While consumers now have many more options for how, where and when they watch video, they also face new risks to their personal privacy. This publication makes viewers aware of the privacy issues raised by… | Mar 11, 2016
 4. Press: Advances in image analysis worry privacy advocates
  Advances in computing power and analytical software have allowed for individuals to be identified and tracked as never before — especially when that information is combined with the location data emitted by most cellphones.… | Apr 20, 2013
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy