Vietnamese Library

Library of Vietnamese Publications, Sorted by Date

Some of the following Consumer Action publications are available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Publications page.

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Vietnamese) .

Phần 3: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý Vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản để quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần ba, Hoạch Định Tương Lai An Toàn, tập trung về nghỉ hưu, bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm và bảo vệ tài sản sinh lời của quý vị. Các đề tài bao gồm dùng tiền đầu tư và tiền sinh lời từ nhà, có đủ bảo hiểm thích đáng, quản lý phí tổn khám bệnh, các bước đầu lập di chúc tài sản, và về một số ông bà nội/ngoại có nuôi thêm một gia đình.

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part three, Planning a Secure Future, focuses on leaving the workforce, funding your retirement and protecting what you’ve accumulated. Topics include tapping your investments and home equity, staying adequately insured, managing medical expenses, the basics of estate planning and, for some grandparents, raising a second family.

Filed Under: Money Management Mortgages on Aug 12, 2016

 
Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese) .

Phần 2: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý Vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản để quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần hai, Hoàn Thành Mục Tiêu Tài Chánh, trình bày cập nhật ngân quỹ của quý vị, sung túc thêm tổ trứng tiết kiệm và bảo vệ tài sản của quý vị. Các đề tài bao gồm cân bằng ngân quỹ và quản lý nợ, tiết kiệm và đầu tư, chủ nhân căn nhà và bảo hiểm.

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level.  Part two, Achieving Financial Goals, addresses updating your budget, accumulating a nest egg and protecting your assets. Topics include budgeting and debt management, saving and investing, homeownership and insurance.

Filed Under: Money Management Mortgages on Aug 12, 2016

 
Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Vietnamese) .

Phần 1: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản về quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần một, Khởi Sự Vững Vàng, trình bày cách quản lý tiền thâu nhập, sử dụng tín dụng cho khôn ngoan và sống trong khả năng tài chánh của quý vị. Các đề tài bao gồm hiểu biết về ngân phiếu tiền lương, khai thuế, tạo một quỹ chi thu, mở các trương mục ngân hàng, tạo và gầy dựng tín dụng tốt và quản lý tiền mượn đi học.

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part one, Getting a Strong Start, addresses how to manage your income, use credit wisely and live within your means. Topics include understanding your pay stub, filing your tax returns, creating a budget, setting up bank accounts, establishing and building good credit and managing student loans.

Filed Under: Money Management Mortgages on Aug 08, 2016

 
Put a Lock on It - Protecting your online privacy (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Put a Lock on It - Protecting your online privacy (Vietnamese) . Bản tin xác thật này giúp người sử dụng mạng điện toán mở rộng kiến thức để bảo vệ họ và gia đình khi tận dụng nhiều lợi ích trên mạng. Các đề tài bao gồm bảo vệ trương mục mạng điện toán và các ứng dụng (apps), vào trang mua sắm và ngân hàng an toàn trong máy điện toán hay di động, giữ kín được các tin tức riêng tư khi dùng mạng xã hội, và tránh nhận các nội dung và thông tin liên lạc không muốn.

This fact sheet gives Internet users the knowledge to keep themselves and their families safe while taking advantage of the many benefits of being online. Topics include securing your online accounts and mobile apps, shopping and banking safely on a computer or mobile device, preserving your privacy while using social media, and avoiding unwelcome content and communications. Filed Under: Internet Privacy Rights on Jan 19, 2016

 
A consumer’s guide to choosing a prepaid card (Vietnamese)

Library: Vietnamese | A consumer’s guide to choosing a prepaid card (Vietnamese) .

Thẻ nạp tiền trước nào có lệ phí thấp cùng với các tính năng tiện dụng và bảo vệ mạnh mẽ quyền của người tiêu thụ có thể là một lựa chọn đúng cho nhiều người tiêu thụ. Ấn bản này sẽ giúp quý vị biết cách so sánh các loại thẻ và chọn thẻ nạp tiền trước tốt nhất cho nhu cầu của quý vị.

A prepaid card that charges low fees, comes with desirable features and offers strong consumer protections can be a good choice for many consumers. This publication will help you learn how to compare your options and choose the best prepaid card for your needs.

Filed Under: Banking Credit Cards Money Management Prepaid Cards on Dec 11, 2015

 
The right overdraft protection plan (Vietnamese)

Library: Vietnamese | The right overdraft protection plan (Vietnamese) A wise choice.

Chi tiêu quá số tiền có trong quỹ ngân phiếu là một lỗi lầm đắt giá. Tập hướng dẫn xác thực này trình bày các hậu quả khi quỹ không tiền bảo chứng, bảo hiểm phép tắc “lịch sự” của ngân hàng rất cao, các loại bảo hiểm tốt hơn có sẵn để phòng chống quỹ không tiền bảo chứng và các chỉ dẫn khác giúp tránh tiêu xài quá số tiền có trong quỹ.

Spending more money than is in your checking account can be a costly mistake. This fact sheet presents the consequences of overdrawing your account, the high cost of “courtesy” overdraft coverage, the better overdraft protection plans that exist and tips for avoiding overdrafts altogether.

Filed Under: Banking Money Management on Aug 27, 2015

 
The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese)

Library: Vietnamese | The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese) How it restricts collectors and protects consumers . Đây là tập hướng dẫn súc tích về Sắc Luật Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) để giúp những người tiêu thụ nhận thức rằng các cơ sở đòi nợ cần phải tuân theo luật này, họ được phép và không được phép làm gì. Tập hướng dẫn cũng có các chi tiết về cách ngăn chặn cơ sở đòi nợ liên lạc với quý vị, các lựa chọn cho quý vị, nếu như cơ sở đòi nợ vi phạm Sắc Luật FDCPA và quý vị tìm thêm thông tin hay trợ giúp cá nhân ở đâu.
This concise guide to the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) makes consumers aware of what collectors must do under the law, what they are allowed to do, and what they are prohibited from doing. It also provides information about getting a collector to stop contacting you, what your options are if a collector violates the FDCPA and where to get more information or personal assistance. Filed Under: Consumer Rights Credit Debt Collection Money Management on Aug 24, 2015

 
Auto Insurance: The Basics (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Auto Insurance: The Basics (Vietnamese) .

Trách nhiệm của người lái xe là phải có bảo hiểm đàng hoàng. Bản hướng dẫn này sẽ giúp quý vị biết giá tiền—và loại—bảo hiểm nào quý vị cần, và cách được bảo vệ với giá tốt nhất.

It’s every driver’s responsibility to have adequate auto insurance. This guide will help you determine how much—and what kinds of—coverage you need, and how to get protection at the best price.

Filed Under: on Apr 20, 2015

 
IP Transition: Making the Switch (Vietnamese)

Library: Vietnamese | IP Transition: Making the Switch (Vietnamese) The next communication evolution. Bản tin xác thực này giải thích dịch vụ điện thoại gọi qua mạng điện toán cơ bản IP (Internet-based) là gì, lý do tại sao có sự chuyển đổi từ từ để thay thế dịch vụ điện thoại cổ điển (dây dẫn bằng đồng) và dịch vụ điện thoại mới này cung ứng các ưu điểm cho khách hàng. Bản cẩm nang cũng giải thích các dịch vụ khác nhau để khách hàng lựa chọn và cách họ có thể nhịp nhàng chuyển sang dịch vụ mới.

This fact sheet explains what Internet-based (IP) telephone service is, why the transition away from traditional (copper-based landline) phone service is happening and what advantages this type of connection offers for consumers. The brochure also explains consumers’ service options and how they can make a smooth transition. Filed Under: Internet Telecom/TV Wireless on Jan 30, 2015

 
Checking and savings accounts (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Checking and savings accounts (Vietnamese) A wise choice. Ấn bản xác tín này giới thiệu về trương mục ngân phiếu và trương mục tiết kiệm cơ bản, nhấn mạnh đến các lợi ích của hai trương mục này cung ứng dịch vụ tốt hơn là dịch vụ của các ngân hàng "bóc lột" như "check casher." Nội dung của ấn bản trình bày nhiều đề tài, trong đó có phần hướng dẫn cách sử dụng trương mục ngân phiếu và tiết kiệm, cách chọn một ngân hàng và mở một trương mục, cũng như cách giảm hay tránh trả lệ phí.

This fact sheet presents the basics of checking and savings accounts, highlighting the advantages they offer over “fringe” banking services such as check cashers. The publication covers, among other topics, how checking and savings accounts work, how to choose a financial institution and open an account, and how to reduce or avoid account fees. Filed Under: Banking Money Management on Mar 05, 2014

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy